ป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟ เกรดไวนิลตู้ไฟSmart Timer สำหรับตั้งเวลาเปิดปิด และตั้งเวลาปิด-เปิด ผ่านสมาร์ทโฟน (เพิ่ม 1000.-)

(ราคานี้ไม่รวมติดตั้ง ค่าติดตั้งคิดตามแต่ละหน้างาน)


- การันตีรับประกันการปรับกอบเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยืนยันการผลิต

- รับประกันงาน 6 เดือนเต็ม (ตามเงื่อนไขของร้าน)


1. ระยะเวลาการรับประกัน นับตั้งแต่วันส่งมอบ


2. ผลิตภัณฑ์ของร้านจะได้รับการประกันในกรณีชํารุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือติดตั้งเท่านั้น ร้านจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้


   2.1 การชํารุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ไฟฟ้าตก ไฟเกิน การขนส่ง เป็นต้น


   2.2 การใช้งาน การซ่อมแซมแก้ไขผิดวิธี ผิดประเภท ไม่ได้มาตรฐานหรือ ติดตั้งผิดวิธี (กรณีลูกค้านำไปติดตั้งเอง)


   2.3 ความประมาทซึ่งเป็นผลทําให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า


   2.4 การซ่อมแซมแก้ไข ดัดแปลงตัดต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือถูกดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ใช่ช่างซ่อมของทาร้าน


   2.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงต่างๆ


   2.6 ความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น


**ข้อแนะนำ ควารเปลี่ยนหลอดไปทุกๆ 1 ปี (การเปลี่ยนหลอดไป จะเปลี่ยนพร้อมตัวป้ายไวนิล)

ป้ายปล่องไฟพัทยา

ป้ายตู้ไฟพัทยา งานพิมพ์ UV

ป้ายตู้ไฟพัทยา งานพิมพ์ UV

ป้ายตู้ไฟพัทยา งานพิมพ์ UV

ป้ายตู้ไฟพัทยา งานพิมพ์ UV