อัตราภาษีป้ายหน้าร้าน ป้ายโฆษณา และป้ายต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

2. ป้ายที่มีอักษรภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศ มีภาพ หรือเครื่องหมายต่างๆ

3. ป้ายที่ไม่มีอักษรภาษาไทย หรือ อักษรภาาาไทยอยู่ใต้ภาษาต่างประเทศ

และแบ่งตามลักษณะของป้ายได้เป็น 2 ประเภท คือ

ประเภท ก. ป้ายที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนได้
ประเภท ข. ป้ายที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนไม่ได้