Food Contact เรื่องสำคัญที่คนทำสติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ต้องรู้

Food Contact คืออะไร ?

วัสดุสัมผัสอาหาร หรือ Food Contact materials: FCMs ในต่างประเทศทั้งยุโรปและสหรัฐฯ จะมีการทดสอบภาชนะที่สัมผัสอาหารอย่างเข้มงวด ต้องมีการรองรับความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถนำเข้าประเทศได้ โดยวัสดุสัมผัสอาหารโดยตรงที่ต้องได้รับการทดสอบได้แก่ พลาสติก ซิลิโคน ยาง กระดาษ เซรามิก แก้ว และโลหะ

ดังนั้น Food Contact จึงเป็นการรับรองที่มีผลอย่างมากต่อการใช้งานสิ่งต่าง ๆ อย่างที่ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน การเลือกสิ่งที่ผ่านการรับรองเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดต่อสุขภาพ ซึ่งก็รวมไปถึงสติ๊กเกอร์ที่นำไปติดกับบรรจุภัณฑ์ จึงจำเป็นที่จะต้องใด้รับการรับรองของหมึกด้วย

และแน่นอนว่าหมึกพิมพ์ของ TP MEDIA ใช้หมึกแท้ที่ผ่านการรับรองโดยมีใบเซอร์ฟิเขตของ Food Contact จึงทำให้ลูกค้ามันได้ได้ว่าหมึกจากงานพิมพ์ของ TP MEDIA ปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนแน่นอน

Certificate Food Contact ของหมึกจากงานพิมพ์ระบบดิจิทัลของ TP MEDIA